ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

กฎหมายพาณิชยนาวี. Maritime law / ตอน 3 = Maritime law ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 346 หน้า : ภาพประกอบ.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

บทที่ 10 เรือโดนกัน (Collision) -- 1. บททั่วไป -- 2. อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรือโดนกัน -- 3. กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับเรือโดนกัน -- บทที่ 11 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Salvage) -- 1. บททั่วไป --2. อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล -- 3. LIoyd's open form -- 4. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล -- บทที่ 12 ความเสียหายทั่วไป (General average) -- 1. บททั่วไป -- 2. กฎหมายไทยเกี่ยวกับความเสียหายทั่วไป -- บทที่ 13 การประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance) -- 1. บททั่วไป -- 2. กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยทางทะเลของไทย -- บทที่ 14 บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ -- 1. ผู้นำร่อง (Pilot) -- 2. ผู้รับจัดการขนส่งทางทะเล (Freight forwarder) -- 3. ตัวแทนเรือ (Ship's agent) หรือตัวแทนผู้ขนส่ง -- บทที่ 15 ศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชยนาวีของไทย -- ภาคผนวก -- คำร้องขอบริการนำร่อง (Application for pilotage service) -- THE MARINE INSURANCE ACT 1906 -- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7350/2537.

9786162692635 6162692639


880-05 -- กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทย.

KPT970 / .ผ927 2557 ล. 3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544