45 ปี สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร : บนเส้นทางรักษ์สันติประชาธรรม / สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014] - 157 หน้า : ภาพประกอบ.

อารัมภบท จากผู้อำนวยการสำนักฯ. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร: 2 ปี แห่งการเปลี่ยนแปลง / นภาพร อติวานิชยพงศ์ -- ก้่าวต่อไปสำนักฯ. ร่างกรอบแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคนรุ่นใหม่ / เดช พุ่มคชา -- คนรุ่นใหม่กับการทำงานภาคสังคม / จรินทร์ บุญมัธยะ -- บทสัมภาษณ์คณะกรรมการประจำสำนักฯ / ถวัลย์ ฤกษ์งาม, ประชา คุณธรรมดี, เกษร สำเภาทอง -- มุมมองจากผองเพื่อน. 45 ปี บัณฑิตอาสาสมัคร: คุณค่าที่ต้องดำรงอยู่และขยายให้งอกงาม / กรรณิกา ควรขจร -- งานอาสา คุึณค่าแห่งชีวิต / จันทรา แตงสมุทร -- งานอาสาสมัครผ่านมุมมองครูอาสา / ธีระรัตน์ ชูอำนาจ --บทเส้นทางอาสาสมัคร. การลุกขึ้นสู้ของปกาเกอะญอแม่แจ่ม: ความทรงจำและการเดินทางกลับสู่หมู่บ้านของอดีตบัณฑิตอาสาสมัคร / คมลักษณ์ ไชยยะ -- บัณฑิตอาสาสมัคร-- เส้นทางแห่งการฝึกฝนหัวใจ / พุธวดี ลีฬหาชีวะ -- เรื่องเล่าจากประสบการณ์การศึกษาชนบทไทยฯ / เรวัต ฤกษ์มงคลกุล -- บทเรียนสำคัญจากวิชา พท.240 / อัจจิมา วราภรณ์ -- เรียนรู้งานอาสาผ่านประสบการณ์จริง / ภัสสรินทร์ สรสีสม -- รายงานผลการดำเนินงานของสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ประจำปี 2556.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.

LG395.ก238 / ธ4916 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544