รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 632 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555.

1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- 2 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 -- 3 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 -- 4 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 -- 5 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 -- 6 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 -- 7 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 -- 8 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 -- 9 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 -- 10 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 -- 11 ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน -- 12 ข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์ในการดำเนินคดี.

9786162691706 6162691705


880-05 -- กฎหมายแรงงาน -- ไทย.
880-06 -- ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544