คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน / คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง [รวบรวมและเรียบเรียงโดย สถาบัน The Best Center]. - กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2557?] [2014?] - 329 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ -- ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการ -- ส่วนที่ 2 หลักการและกระบวนการทำงานพัฒนาชุมชน -- ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน -- วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร -- ระดับความสุขมวลรวม (GVH) -- ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค) -- OTOP กองทุนแม่ของแผ่นดิน -- คณะกรรมการสตรี องค์กรสตรี คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี -- แผนชุมชน -- หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง -- ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชุน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ -- ส่วนที่ 4 ความรู้เพิ่มเติม -- ความรู้ทั่วไป -- ประชาคมอาเซียน -- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ -- ส่วนที่ 5 เจาะประเด็นข้อสอบภาคสนาม.

9786162462368 6162462366


880-04 -- ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
880-05 -- ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.
880-06 -- การพัฒนาชุมชน -- ข้อสอบและเฉลย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544