คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร / คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center]. - กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] - 289 หน้า : ภาพประกอบ.

งานธุรการ -- การเขียนหนังสือติดต่อราชการ -- เลขรหัสหนังสือ -- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 -- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 -- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary และ Reading Comprehension) -- เจาะแนวข้อสอบภาคไวยากรณ์และศัพท์ 2 ชุด -- เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 1 -- เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 2 -- เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่ 3 -- เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ -- เจาะข้อสอบ งานธุรการ -- เจาะข้อสอบ งานพัสดุ -- เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ.

9786162462320 6162462323


กรมสรรพากร--การสอบ--คู่มือเตรียมสอบ.


880-04 -- งานสารบรรณ -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.

JQ1745.ก55ส57 / ค746 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544