คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป (กรมบัญชีกลาง) / คู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง [รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center]. - กรุงเทพฯ : The Best Center Intergroup, [2557?] [2014?] - 316 หน้า.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง -- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 -- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 -- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ -- การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การและการบริหารงบประมาณ -- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ -- แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1 -- แนวข้อสอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2 -- แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการพลเรือน ชุดที่ 1-2 -- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ --แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ -- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ.

9786162462023 6162462021


880-05 -- ราชการพลเรือน -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.


880-04 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544