มานิตย์ จุมปา.

ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010] - 196 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2551.

1. ทรัพย์และทรัพย์สิน -- 2. ประเภทของทรัพย์สิน -- 3. ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล -- 4. บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ -- 5. การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ -- 6. การเพิกถอนการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ -- 7. ทรัพย์สินของแผ่นดิน -- 8. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ -- 9. แดนกรรมสิทธิ์และการใช้กรรมสิทธิ์ -- 10. กรรมสิทธิ์รวม -- 11. สิทธิครอบครอง -- 12. ครอบครองปรปักษ์ -- 13. ทรัพยสิทธิประเภทอื่นๆ.

9789740321545 9740321542


880-05 -- ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .ม634 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544