ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน / โดย ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557 [2014] - 10, 511 หน้า.

ข้อความเบื้องต้น -- 1. ประวัติและความเป็นมาของกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน -- 2. ชนิดและประโยชน์ของตั๋วเงิน -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- 1. ลักษณะทั่วไปของสัญญาตั๋วเงิน -- 2. ความรับผิดตามสัญญาตั๋วเงินเกิดขึ้นเพราะการลงลายมือชื่อในตั๋วเงิน -- 3. การใช้เงินตามตั๋วเงินต้องทำเมื่อตั๋วเงินถึงกำหนดโดยมิให้ให้วันผ่อน -- 4. ผู้ทรงตั๋วเงิน -- หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 1 การออกและสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 1. การออกตั๋วแลกเงิน -- 2. การสลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 3. ความรับผิดของผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังตั๋วแลกเงิน -- 4. ข้อกำหนดลบล้างหรือจำกัดความรับผิดของผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลัง -- 5. ข้อต่อสู้ที่ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังจะยกขึ้นอ้างเพื่อใช้ยันผู้ทรงตั๋วแลกเงินไม่ได้ -- ส่วนที่ 2 การรับรอง -- 1. ความหมายและสาเหตุของการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายทำการรับรอง -- 2. วิธีการยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายรับรอง 3. วิธีและผลของการรับรองตั๋วแลกงิน -- ส่วนที่ 3 อาวัล -- 1. ความหมาย -- 2. บุคคลผู้จะเข้าเป็นผู้รับอาวัลและแบบวิธีของการอาวัล -- 3. ผลบังคับของการอาวัล -- 4. ข้อแตกต่างบางประการระหว่างการรับอาวัลการใช้เงินตามตั๋วเงินกับการค้ำประกันการชำระหนี้อื่นๆ -- ส่วนที่ 4 การใช้เงิน -- 1. ผู้ทรงต้องยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ใช้เงินเมื่อตั๋วถึงกำหนดใช้เงิน -- 2. ผลของการยื่นและไม่ยื่นตั๋วแลกเงินเพื่อให้ผู้จ่ายหรือผู้รับรองใช้เงิน -- 3. หลักเกณฑ์และผลแห่งการใช้เงินตามตั๋วแลกเงิน -- ส่วนที่ 5 การสอดเข้าแก้หน้า -- 1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของการสอดเข้าแก้หน้า -- 2. บุคคลที่จะเข้ามาเป็นผู้สอดเข้าแก้หน้า -- 3. ประเภทของการสอดเข้าแก้หน้า -- ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรองหรือไม่ใช้เงิน -- 1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการใช้สิทธิไล่เบี้ย -- 2. หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้สิทธิไล่เบี้ย 3. บุคคลผู้มีสิทธิไล่เบี้ยและอาจถูกไล่เบี้ยและความรับผิดของลูกหนี้เมื่อผู้ทรงใช้สิทธิไล่เบี้ย -- 4. จำนวนเงินที่ผู้ทรงอาจไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้และความรับผิดในระหว่างลูกหนี้ด้วยกันเองภายหลังที่ถูกผู้ทรงไล่เบี้ย -- 5. กรณีผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ย -- 6. แม้ผู้ทรงสิ้นสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน แต่ผู้ทรงยังอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ตามมูลหนี้เดิมได้ -- ส่วนที่ 7 ตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 1. ความหมายและความประสงค์ในการออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 2. สิทธิของผู้ทรงในการเรียกให้ผู้สั่งจ่ายออกตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 3. การสลักหลังตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 4. การรับรองตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 5. การใช้เงินตามตั๋วแลกเงินเป็นสำรับ -- 6. ประโยชน์ของตั๋วแลกเงินเป็นสำรับกับการค้าระหว่างประเทศ -- หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 1. ลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 2. รายการที่ต้องปรากฎในตั๋วสัญญาใช้เงิน 3. บทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงิน -- 4. บทบัญญัติที่ใช้บังคับกับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็น -- 5. ความรับผิดของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน -- หมวด 4 เช็ค -- 1. ลักษณะทั่วไปของเช็ค -- 2. การขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและนิติสัมพันธ์ระหว่างธนาคารผู้ใช้เงินตามเช็คกับผู้เคยค้า -- 3. รายการต่างๆ ในเช็ค -- 4. บทบัญญัติในเรื่องตั๋วแลกเงินที่นำมาใช้บังคับกับเช็ค -- 5. กำหนดเวลาที่ผู้ทรงจะต้องยื่นเช็คทวงถามเพื่อให้ธนาคารใช้เงิน -- 6. ธนาคารต้องใช้เงินตามเช็คที่ผู้เคยค้าออกเบิกแก่ตน -- 7. ความรับผิดในทางแพ่งของคู่สัญญาที่ลงลายมื่อชื่อในเช็ค -- 8. เช็คขีดคร่อม -- หมวด 5 อายุความ -- 1. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้รับรองตั๋วแลกเงิน -- 2. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้สั่งจ่ายและผู้สลักหลังตั๋วเงิน 3. อายุความที่ผู้ทรงจะฟ้องผู้รับอาวัลและผู้รับรองเข้าแก้หน้า -- 4. อายุความที่ผู้สลักหลังฟ้องไล่เบี้ยเอากับผู้สลักหลังด้วยกันเองหรือฟ้องไล่เบี้ยผู้สั่งจ่าย -- 5. กรณีไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีดังกล่าวได้โดยมีเหตุสุดวิสัย -- 6. อายุความสะดุดหยุดลงมีผลเฉพาะตัวคู่สัญญาฝ่ายนั้นเท่านั้น -- 7. หนี้ตามตั๋วเงินขาดอายุความ เจ้าหนี้ฟ้องตามมูลหนี้เดิมได้ -- หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลักและตั๋วเงินหาย -- ส่วนที่ 1 ตั๋วเงินปลอม -- 1. ตั๋วเงินปลอมเพราะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความอันเป็นรายการสำคัญในตั๋วเงิน -- 2. ตั๋วเงินปลอมอันเกิดจากการปลอมลายชื่อหรือลายมือชื่อที่ลงไว้นั้นเป็นลายมือชื่อที่ลงโดยปราศจากอำนาจ -- ส่วนที่ 2 ตั๋วเงินหาย ตั๋วเงินถูกลัก -- ดรรชนีค้นเรื่อง.

9789742035808 9742035806


880-05 -- ตั๋วเงิน -- ไทย.

KPT938 / .พ93 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544