สุริยา ปานแป้น, 2520-

หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 210 หน้า.

บทที่ 1 องค์กรอัยการ -- 1 ความเป็นมาขององค์กรอัยการ -- 2 องค์ประกอบขององค์กรอัยการ -- 3 การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ -- บทที่ 2 พนักงานอัยการ -- 1 ข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานอัยการ -- 2 ตำแหน่งของพนักงานอัยการ -- 3 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง -- 4 การทำการแทนของพนักงานอัยการ -- 5 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- 6 อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ -- 7 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ -- 8 การสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- บทที่ 3 สำนักงานอัยการสูงสุด -- 1 สถานะทางกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด -- 2 อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด -- 3 อำนาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุดในฐานะผู้บังคับบัญชา -- 4 การได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 5 การเสนองบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอัยการสูงสุด -- บทที่ 4 ตัวอย่างข้อสอบอัยการผู้ช่วยพร้อมธงคำตอบ -- 1 การทำการแทนของพนักงานอัยการ -- 2 อำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการ -- 3 อำนาจดำเนินคดีในศาลของพนักงานอัยการ -- ภาคผนวก -- 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 -- 2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 -- 3 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554 -- 4 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554.

9786162692833 6162692833


880-05 -- อัยการ -- ไทย -- คู่มือเตรียมสอบ.

KPT1630 / .ส736 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544