สมศรี สุกุมลนันทน์, 2462-2548.

ชีวิตเป็นสุข / สมศรี สุกุมลนันทน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : รวมปราชญ์, 2537. - 135 หน้า.


ความสุข.
การดำเนินชีวิต.

BF575.ส7 / ส45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544