ปริญญา จิตรการนทีกิจ, 2496-

หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. Principle of law, civil procedure. [2] / เล่ม 2 = Principle of law, civil procedure. [2] ปริญญา จิตรการนทีกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 317 หน้า.

ส่วนที่ 3 อุทธรณ์และฎีกา -- บทที่ 20 อุทธรณ์ -- บทที่ 21 ฏีกา -- ส่วนที่ 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดี -- บทที่ 22 จำเลยขอให้โจทย์วางเงินประกัน -- บทที่ 23 โจทย์ขอคุ้มครองชั่วคราว -- บทที่ 24 คำขอในกรณีฉุกเฉิน -- บทที่ 25 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างพิจารณา -- บทที่ 26 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง -- บทที่ 27 การขอกันส่วน -- บทที่ 28 ร้องขัดทรัพย์ -- บทที่ 29 การขอรับชำระหนี้จำนองหรือบุริมสิทธิ -- บทที่ 30 การขอเฉลี่ยทรัพย์ -- ส่วนที่ 5 พยานหลักฐาน -- บทที่ 31 พยานหลักฐาน.

9786162692826 6162692825


880-05 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .ป464 2557 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544