วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2512-

การวิจัยในชั้นเรียน / วาโร เพ็งสวัสดิ์ - กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546 [2003] - 191 หน้า : ภาพประกอบ.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน -- การกำหนดปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน -- การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นเรียน -- นวัตกรรมทางการศึกษา -- การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน -- การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน -- การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน -- การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน -- การเผยแพร่ และการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน.

9742984506 9789742984502


880-04 -- วิจัย.
880-05 -- การศึกษา -- วิจัย.

LB1028 / .ว64 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544