นพดล พลกูล.

สัมมนากฎหมายอาญา / นพดล พลกูล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ชลบุรี : สัตตะบรรณ, 2557 [2014] - 232 หน้า.

บทที่ 1 การใช้กฎหมายอาญา -- บทที่ 2 โครงสร้างความผิดในกฎหมายอาญา -- บทที่ 3 เหตุยกเว้นความผิด เหตุยกเว้นโทษ เหตุลดหย่อนโทษ และเหตุบรรเทาโทษ -- บทที่ 4 การพยายามกระทำความผิด -- บทที่ 5 การกระทำขั้นตระเตรียมการกระทำความผิด -- บทที่ 6 เงื่อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย -- บทที่ 7 โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย -- บทที่ 8 อายุความ -- บทที่ 9 ประเด็นปัญหาในประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด -- บทที่ 10 ประเด็นปัญหาในประมวลกฎหมายอาญาภาคลหุโทษ.

9786169166634 6169166630


880-05 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .น34 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544