รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน / ǂc [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014] - 242 หน้า.

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553) -- ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง -- ส่วน 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค -- ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น -- ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ -- 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 -- 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 -- ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน -- ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม -- ลักษณะ 3 บททั่วไป -- ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ -- ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ -- 4. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546 5. พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 -- 6. พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุุง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 -- 7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 -- 8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550.


880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.
880-07 -- ส่วนราชการ -- ไทย.

KPT2714.7 / 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544