อานนท์ มาเม้า.

กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักการทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / โดย อานนท์ มาเม้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 367 หน้า.

ภาค 1 ความรู้พื้นฐานทางความคิด -- บทที่ 1 แนวคิดว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สิน -- บทที่ 2 ความเป็นมาของกฎหมายทรัพย์สิน -- บทที่ 3 ทรัพยสิทธิ -- ภาค 2 หลักทั่วไป -- บทที่ 4 ความหมายของทรัพย์และทรัพย์สิน -- บทที่ 5 การจำแนกทรัพย์สิน -- บทที่ 6 ส่วนควบ อุปกรณ์ และดอกผล -- ภาค 3 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- บทที่ 7 การก่อตั้งทรัพยสิทธิ -- บทที่ 8 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิโดยทางนิติกรรม -- บทที่ 9 การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม -- บทที่ 10 การเพิกถอนทะเบียน -- บทที่ 11 บทอนุโลมถึงการเปลี่ยนแปลง การระงับ และการกลับคืนมา -- บทที่ 12 บทอนุโลมแก่สังหาริมทรัพย์บางชนิด -- บทที่ 13 กรณีบุคคลหลายรายเรียกเอาสังหาริมทรัพย์เดียวกัน -- บทที่ 14 ทรัพย์สินของแผ่นดิน.

9789744667441 9744667443


880-05 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.
880-06 -- สิทธิในทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .อ63 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544