ประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. เล่ม 1, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2517 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014] - 447 หน้า.

9786167163413


880-07 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064 / 2557 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544