พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557 [2014] - 242 หน้า.

ก.ป. 152/2557.


880-03 -- กีฬา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-04 -- นักกีฬา -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT3035 / .พ464 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544