พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 : พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวของรัฐสภา / [กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย] สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; จัดทำโดย นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553 [2010] - 136 หน้า.

ก.ป. 107/2553.


สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน--กฎและระเบียบปฏิบัติ.


880-04 -- ผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทย.

KPT2760 / .พ464 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544