7 ปี สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม / เจ็ดปีสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม กองบรรณาธิการ สุรภา แจ้งแจ่มจิตต์ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013] - 347 หน้า.

บทสรุปผู้บริหารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -- 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการย้ายข้าราชการตุลาการ" -- 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการคดีการเมืองในศาลยุติธรรม" -- งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ -- 1. โครงการวิจัย เรื่อง "การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรม" -- 2. โครงการวิจัย เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร" -- 3. โครงการวิจัย เรื่อง "แนวทางการพิจารณาคดีความทางแพ่งและทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษากรณีวิชาชีพทนายความ" -- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม -- 1. กิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา -- ครั้งที่ 1/2556 การสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ศาลยุติธรรมในภาค 8 และภาค 9" ครั้งที่ 2/2556 การสัมมนา เรื่อง "บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ สตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว" -- ครั้งที่ 3/2556 การสัมมนา เรื่อง "การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในคดีอาญามาใช้ในระบบศาลยุติธรรม" -- ครั้งที่ 4/2556 การประชุมทางวิชาการ เรื่อง "มาตรการทางเลือกในการลงโทษผู้ต้องขังหญิง" (ครั้งที่ 1) -- ครั้งที่ 5/2556 การสัมมนา เรื่อง "ความพร้อมและบทบาทของศาลยุติธรรมในการนำเครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาบังคับใช้กับผู้กระทำผิด" -- ครั้งที่ 6/2556 การสัมมนา เรื่อง "การสืบพยานและการรับฟังพยานบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ : ศึกษากรณีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2556" -- ครั้งที่ 7/2556 การสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนในศาลยุติธรรม : ศึกษาวิธีการปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย" ครั้งที่ 8/2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางสายอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ" -- ครั้งที่ 9/2556 การสัมมนา เรื่อง "การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยต่อสาธารณะกับมาตรการทางอาญา" -- 2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยของศาลยุติธรรม -- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดโจทย์วิจัยของศาลยุติธรรม" -- โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม -- หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารงบประมาณ -- สรุปผลโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- การประเมินผลโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- การวิเคราะห์ผล -- สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ งานสำรวจข้อมูล -- แบบสำรวจความคิดเห็นโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 -- คำชื้แจงแบบสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- แบบสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม -- สรุปผลการสำรวจโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม.


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)