รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2555 / รวบรวมโดย สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2556] [2013] - 304 หน้า.

1. อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย -- 2. กระบวนการยกร่างความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย -- 3. ความเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิรูปกฎหมาย ที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้ความสำคัญ -- 4. รวมความเห็นและข้อเสนอแนะ ปี พ.ศ. 2555 -- 4.1 ด้านการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน -- 4.2 ด้านสวัสดิการสังคม -- 4.3 ด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ -- 4.4 ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม -- 4.5 ด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ -- 4.6 ด้านกระบวนการยุติธรรม -- 4.7 ด้านกฎหมายเอกชนและธุรกิจ -- 4.8 ด้านการศึกษา -- 4.9 ด้านอื่น -- 5. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. 2553.


880-03 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ร5467 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544