กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดิน สำหรับนักปกครองท้องที่ = Civil law commercial law and land law. [ล. 1], หน่วยที่ 1-8 / Civil law commercial law and land law มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.

หน่วยที่ 1 บุคคล นิติกรรม และสัญญา -- หน่วยที่ 2 หนี้ ละเมิด -- หน่วยที่ 3 ทรัพย์สินและทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ -- หน่วยที่ 4 กรรมสิทธิ์ ข้อจำกัดการใช้สิทธิ และสิทธิครอบครอง -- หน่วยที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น -- หน่วยที่ 6 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ และเช่าซื้อ -- หน่วยที่ 7 ขายฝาก ขายทอดตลาด ขายตรง และขายแบบต่างๆ -- หน่วยที่ 8 จ้างแรงงาน จ้างทำของ และรับขน.

9786165050135 6165050131


880-04 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
880-06 -- การใช้ที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT500 / .ก265 2556 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544