การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน = Protection of rights and liberties of the people. [ล. 1], หน่วยที่ 1-7 / Protection of rights and liberties of the people มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2552.

หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ -- หน่วยที่ 2 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน -- หน่วยที่ 3 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- หน่วยที่ 4 องค์กรคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน -- หน่วยที่ 5 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย -- หน่วยที่ 6 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ -- หน่วยที่ 7 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง.

9786165050111 6165050115


880-04 -- สิทธิพลเมือง -- ไทย.
880-05 -- เสรีภาพ.

JC599.ท9 / ก633 2556 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544