คู่มือภารกิจกรม "ฉบับประชาชน" / คู่มือภารกิจกรมฉบับประชาชน ภารกิจกรมฉบับประชาชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : กรม, [2556?] [2013?] - 68 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2550.

ความเป็นมาของกรม -- แผนภาพโครงสร้าง (ปัจจุบัน) -- บทบาทภารกิจกรม และหน่วยงานที่รับผิดชอบ -- สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา -- สำนักงานคุ้มครองพยาน -- กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ -- กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ -- กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท -- คลินิกยุติธรรม ที่ตั้ง ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ.


กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.


880-08 -- สิทธิพลเมือง -- ไทย.
880-09 -- เสรีภาพ.
880-10 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

KPT2460 / .ค742 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544