กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก = Civil law III : family law and law of succession. [ล. 2], หน่วยที่ 8-15 / Civil law III : family law and law of succession มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์. - ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 [2013] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 2555.

หน่วยที่ 8 มรดกและการเป็นทายาท -- หน่วยที่ 9 การแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- หน่วยที่ 10 การรับมรดกแทนที่ -- หน่วยที่ 11 การเสียสิทธิในมรดก -- หน่วยที่ 12 พินัยกรรม -- หน่วยที่ 13 การเสียไปซึ่งพินัยกรรม -- หน่วยที่ 14 การจัดการมรดก -- หน่วยที่ 15 การแบ่งมรดก และอายุความ.

9786165059800 6165059805


880-04 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.
880-05 -- กฎหมายการสมรส -- ไทย.
880-06 -- มรดกและการรับมรดก -- ไทย.

KPT540 / .ก27 2556 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544