เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504-

หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 344 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขเพิ่มเติม 2554.

ภาค 1 แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 1 รัฐ -- 1 แนวความคิดการก่อกำเนิดรัฐ -- 2 หลักพื้นฐานว่าด้วยแนวคิดของรัฐ -- 3 รูปแบบของรัฐ -- บทที่ 2 รัฐธรรมนูญ -- 1 แนวความคิดรัฐธรรมนูญ -- 2 อำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญ -- 3 รัฐธรรมนูญจารีตประเพณีและรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร -- 4 เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ -- 5 วัฒนธรรมทางการเมือง อำนาจการเมือง และรัฐธรรมนูญ -- 6 รัฐธรรมนูญในฐานะที่มาของสิทธิเสรีภาพ -- บทที่ 3 สิทธิมนุษยชน -- 1 แนวความคิดว่าด้วยสิทธิมนุษยชน -- 2 สิทธิมนุษยชน : สิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายบ้านเมือง -- 3 คุณค่าทางกฎหมายของคำประกาศ -- 4 สิทธิมนุษยชนกับนิติรัฐ -- ภาค 2 หลักพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- บทที่ 4 ความเกี่ยวโยงของอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนกับระบบการมีผู้แทน -- 1 อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ -- 2 การใช้ทฤษฎีอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ -- 3 รูปแบบใหม่ของการปกครองระบบผู้แทนราษฎร -- บทที่ 5 การแบ่งแยกอำนาจ -- 1 หลักพื้นฐานของทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ -- 2 ความหมายของการแบ่งแยกอำนาจ -- 3 สาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจ -- 4 ระบบการปกครองตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ -- 5 การดำรงตำแหน่งของบุคคลในแต่ละองค์กร ผู้ใช้อำนาจตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ -- 6 ความสัมพันธ์ของการใช้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ -- 7 โครงสร้างของระบบการเมืองต่าง ๆ ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจ --8 การทำให้อำนาจต่าง ๆ สมดุลกัน -- บทที่ 6 กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง -- 1 กฎหมาย : กฎเกณฑ์ทั่วไปและไม่เจาะจงบุคคล -- 2 กฎหมายและเสรีภาพ -- 3 กฎหมายและความเสมอภาค -- 4 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย -- บทสรุป.

9786162692987 6162692981


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
880-06 -- กฎหมายปกครอง.

K3165 / .ก746 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544