คู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง : สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลาง / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; จัดทำโดย บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด ; คณะผู้จัดทำ สมศักดิ์ พิริยโยธา ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรม, 2556 [2013] - 213 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง.

9786169190226 6169190221


การจัดการเขตชายฝั่งทะเล -- ไทย.

การกัดเซาะชายฝั่ง ชายฝั่งทะเลไทย การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

QH541.5.ฝ62 / ค747 2556

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)