ปรีชา สุวรรณทัต.

รวมบทความกฎหมายการคลัง / ปรีชา สุวรรณทัต, อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป, สุเมธ ศิริคุณโชติ ; สมคิด เลิศไพฑูรย์ บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537. - 2 เล่ม.

9742821224


การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

K4430.ฮ9 / ป43

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544