พิทยา บวรวัฒนา, 2493-2556.

รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ.1887-ค.ศ.1970) / พิทยา บวรวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 16. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 [2010] - 16, 173 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2527.

9789741315925 9741315929


880-05 -- การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .พ57 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544