วิทูรย์ อึ้งประพันธ์.

กฎหมายทำแท้ง : ข้อโต้แย้งที่ยังไม่ยุติ / วิทูรย์ อึ้งประพันธ์ เขียน. - พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส, 2537. - 227 หน้า. - ชุดผู้หญิงกับกฎหมาย .

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9748451097


การทำแท้ง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

W867 / .ว63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544