ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498- 2498-

ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย : รายงานวิจัย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014] - ก-ฐ, 347 หน้า : ภาพประกอบ.


880-06 -- การเลือกตั้ง -- ไทย.
880-07 -- ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1749.ก5 / ธ65 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544