รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย / สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.). - พิมพ์ครั้งที่ 12. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556 [2013] - 200 หน้า.


การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การก่อการร้าย -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. -- ไทย.

KPT4351.ฟ5ก3 / 2556ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544