อภิราชย์ ขันธ์เสน, 2526-

การนำกฎหมายเอกชนมาใช้บังคับกับข้อพิพาททางปกครอง / Application of private law in administrative disputes โดย อภิราชย์ ขันธ์เสน. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 12, 263 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน.


880-04 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.
880-05 -- คดีและการสู้คดี (กฎหมายปกครอง) -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.

การใช้การตีความกฎหมายมหาชน

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544