อมรวดี ภักดี, 2527-

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวในประเทศไทย / Criminal liability on the land holding of foreign in Thailand โดย อมรวดี ภักดี. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - [10], [234] แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.


880-04 -- การถือครองที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- ความรับผิดทางอาญา -- ไทย.
คนต่างด้าว -- ไทย. -- 880-06

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544