นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ / กฎหมายการแพทย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 327 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2555.

9786162693113 6162693112


880-05 -- นิติเวชศาสตร์.
880-06 -- กฎหมายการแพทย์.

นิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต สารพิษและสารเสพติด พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภาวะแกนสมองตาย การปลูกถ่ายอวัยวะ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ลายพิมพ์นิ้วมือ อาวุธปืนและวัตถุระเบิด

W700 / .น662 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544