วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / รัฐและหลักกฎหมายมหาชน วรเจตน์ ภาคีรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 18, 306 หน้า.

9789744667663 9744667664


880-06 -- กฎหมายมหาชน.

รัฐ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การต่อต้านอำนาจรัฐ องค์กรของรัฐ หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน สิทธิทางรัฐธรรมนูญ

K3150 / .ว427 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)