กำชัย จงจักรพันธ์.

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ = International trade law / International trade law กำชัย จงจักรพันธ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 548 หน้า.

9789744667649 9744667648


ระเบียบการค้าต่างประเทศ. -- 880-05
880-06 -- กฎหมายพาณิชยนาวี.
880-07 -- ประกันภัยทางทะเล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
880-08 -- เลตเตอร์ออฟเครดิต.

การรับขนส่งของทางทะเล การประกันภัยทางทะเล กรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย

K3943 / .ก624 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544