สหธน รัตนไพจิตร, 2501-

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / โดย สหธน รัตนไพจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 554 หน้า.

9789744667571 9744667575


880-05 -- หุ้นส่วน -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ส535 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544