ประสพสุข บุญเดช.

หลักกฎหมาย. Principle of law. Family law / ครอบครัว = Principle of law. Family law หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 186 หน้า.

9786162693007 6162693007


880-06 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

การหมั้น การสมรส สามีภริยา การสมรสที่เป็นโมฆะ การสมรสที่เป็นโมฆียะ การหย่า บิดา มารดา บุตร ผู้ปกครอง ผู้อยู่ในปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงชีพ

KPT540 / .ป45 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544