ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2557 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร. - ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2557 [2014] - 10, 370 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163616449 6163616448


880-04 -- ภาษีอากร -- ไทย.
880-05 -- การยกเว้นภาษีอากร -- ไทย.

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ กฎหมายการบัญชี.

HJ2315 / .ภ65 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544