บัณฑิต จุลาสัย, 2495-

วังสวนดุสิต / บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014] - 342 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

9740213057 9789740213055


พระราชวังดุสิต --การออกแบบและการสร้าง.


880-06 -- วัง -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ประวัติ.


880-07 -- ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ที่อยู่อาศัย.

NA1522.ก4ด75 / บ63 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544