พรเทพ สุขทรัพย์.

ความรับผิดของรัฐในความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ / State liability for the damage caused by natural disasters โดย พรเทพ สุขทรัพย์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 14, 133 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)


880-04 -- ความรับผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
880-05 -- ภัยธรรมชาติ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544