วิทยา สุจริตธนารักษ์, 2482-

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง = Southeast Asia in the changing world / Southeast Asia in the changing world วิทยา สุจริตธนารักษ์, วิทิต ทวีสุข เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014] - 68 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 141-142 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 141-142. .


880-06 -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
880-07 -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง.
880-08 -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะสังคม.

การแข่งขันสะสมอาวุธ ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกอาเซียน ค่าใช้จ่ายทางทหาร

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544