อวัศยา ปิงเมือง.

บทบาทของพรรคการเมืองระดับชาติที่มีต่อการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / โดย อวัศยา ปิงเมือง. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 8, 133 แผ่น.

ภาคนิพนธ์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)


880-04 -- พรรคการเมือง -- ไทย.
880-05 -- การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย -- เชียงใหม่.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544