60 ปี ความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์วรพจน์ / หกสิบปีความมุ่งมั่นของคน ตัวตนของอาจารย์วรพจน์ [บรรณาธิการ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014] - 328 หน้า : ภาพสีประกอบ.

หนังสืออาจาริยบูชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

9789744667694 9744667699


วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-


880-05 -- นักกฎหมาย -- ไทย
880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

การกระทำทางปกครอง บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ Otto Mayer (1846-1918) นิติกรรมทางปกครอง กฎหมายมหาชน บำเหน็จตกทอด คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองหลักความเสมอภาค การคุ้มครองหลักความได้สัดส่วน

KPT110.ว43 / ก813 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544