สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก ฉบับสมบูรณ์ : ประกอบด้วย บทกฎหมาย ย่อหลักกฎหมาย พร้อมแนวคำพิพากษาของศาลฎีการายมาตราและข้อสังเกต / สมชาย ฑีฆาอุตมากร. - [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2557 [2014] - 464 หน้า.

9749434196


880-04 -- มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
880-05 -- พินัยกรรม -- ไทย.

KPT770 / .ส42 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544