สมจิตร์ ทองศรี.

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์ / สมจิตร์ ทองศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2557 [2014] - 293 หน้า.

9786167425832 6167425833


880-05 -- ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
880-06 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .ส422 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544