กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี.

การสร้างระบบอัตโนมัติด้วย LabVIEW ร่วมกับระบบ data acquisition และ machine vision สำหรับผู้เริ่มต้น / กิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2557 [2014] - 277 หน้า : ภาพประกอบ.

9786160821655 6160821652


แลบวิว.


880-05 -- เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ -- การสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ .
880-06 -- คอมพิวเตอร์กราฟิก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544