45 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 / 45 พ.ร.บ. ที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 สี่สิบห้าพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา. เล่ม 2 รวบรวมโดย คณะวิชาการ The Justice Group. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขแลเพิ่มเติมใหม่. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013] - 1100 หน้า.

9786162600951 6162600955


880-06 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

กฎหมายยาเสพติด ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กฎหมายพาณิชย์ การคุ้มครองเด็กและสตรี กฎหมายครอบครัว ภาษีอากร การควบคุมอาคาร อาวุธปืน พระราชบัญญัติสงฆ์

KPT3800 / .ก134 2556 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544