ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, ฉบับพิมพ์เพิ่ม. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007] - 11, 411 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม 2549.

9745719676 9789745719675


880-05 -- กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด ประกันภัย หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว มรดก ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

KPT920 / .ท56 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544