การติดตามและประเมินผลโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดำริหลังจากการดำเนินการระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับที่ 3/3) / มหาวิทยาลัยมหิดล ; คณะทำงาน ประภา คงปัญญา ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ, 2555 [2012] - 150 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-03 -- การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- น่าน

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544